Gabinet Stomatologiczny | Renata Gogolewska

Wpis: 13 cze 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Renata Gogolewska, 80-461 Gdańsk ul. Startowa 30, który reprezentuje Renata Gogolewska – właściciel.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania i organizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą w poszczególnych przypadkach lekarze i konsultanci medyczni, technicy dentystyczni i biuro rachunkowe świadczące usługi dla Gabinetu.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat.
5. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
8. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Renata Gogolewska, 80-461 Gdańsk ul. Startowa 30, który reprezentuje Renata Gogolewska – właściciel.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania i organizacji świadczeń zdrowotnych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
3. zakres danych, które zostały pozyskane to:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
data urodzenia,
nr PESEL,
informacje zdrowotne.
4. Pani/ Pana dane pozyskano z wywiadu lekarskiego przeprowadzonego w dniu rejestracji.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat.
6. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą lekarze i konsultanci medyczni, technicy dentystyczni i biuro rachunkowe świadczące usługi dla Gabinetu.
9. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .
10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Poprzednie